Siste nyheter

22.12.15

SJ arkitekter ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

10.12.15

Amedia samles i Akersgata

Amedia har flyttet inn i Akersgata 34-36 – et prosjekt tegnet av SJ arkitekter. Bygget eies av Entra Eiendom.
Akersgata 34 står på ”Gul liste”, gatefasaden fra 1931 er bevaringsverdig, mens nr. 36 ikke er omfattet av bevaringsvedtak. Gatefasaden er rehabilitert, og det er bygget på en ny 8. etasje i nr. 34. I nr. 36 er eksisterende bygg revet og nytt bygg etablert.
Amedias ansatte i Oslo er for første gang samlet i ett og samme bygg. Selskapet har fått fleksible og tilrettelagte lokaler i et hus med nesten 100 års tradisjon som tilholdssted for noen av landets mest sentrale medier.

25.11.15

Detaljregulering for Hagegata 25 vedtatt

SJ arkitekters forslag til detaljregulering for Hagegata 25 på Tøyen ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre den 11.11.2015.
SJ har utført detaljreguleringen på oppdrag fra Hagegata 25 AS. Prosjektet omfatter 1500 m2 til boligformål.
Planforslaget støtter opp under ønsket utvikling med sikring av kulturminner med hensynssone og utadrettet virksomhet langs Kolstadgata. Det legger til rette for fortetting på kollektivknutepunktene, i tråd med kommuneplan og overordnede, rikspolitiske føringer.

13.11.15

Seniorboliger i tidligere sykehus

Akersbakken 27 ble etablert som revmatismesykehus for Oslo Sanitetsforening i 1938. Sykehusdriften ble nedlagt i 2000, og bygget har siden da huset ulike virksomheter som bydelsadministrasjon, hjertesenter o.a. Dagens bygningsmasse er tegnet av arkitektene Eliassen og Lambertz Nielsen.
Nå tegner SJ seniorboliger for Thongård AS.
Det ca. 16 000 m2 store bygget får 99 leiligheter i tillegg til store og små fellesarealer inne og ute. For beboerne bygges det en felles foajé og en kafé i forbindelse med inngangspartiet. I tilknytning til dette er det lagt inn treningsrom, spa og en kino-/forelesningssal. I tillegg bygges det kontorer for virksomheter som naturlig hører til i et seniorboligkompleks, som fotpleie, ergoterapi, fysioterapi, lege m.m. Disse skal også kunne betjene andre enn beboerne. Det blir også gjort plass for de aller yngste. Det blir etablert en barnehage med 4 baser/avdelinger.

03.07.15

Masterplan for Landbrukskvartalet

SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects er invitert til å delta i et parallelloppdrag om det nye "Landbrukskvartalet" i Schweigaardsgate 34 i Oslo.

Tomten er på rundt 12 500 m2 som på et overordnet plan skal utvikles et aktivt og urbant område med sporbarhet til eiendommens historie.

Det er Landbrukskvartalet Utvikling AS, ved eierne Schweigaards gate 34 AS, Aspelin Ramm Eiendom og Vedal, som inviterer.

Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil som fremhever eiernes miljøambisjoner.

Illustrasjon: Mad

17.04.15

Detaljregulering - Grenseveien 19-21 i Sandnes kommune

SJ Arkitekter AS har på vegne av Grenseveien 21 AS igangsatt detaljregulering for gnr. 67 bnr. 131 og 141, Grenseveien 19-21, Forus i Sandnes kommune. Området er i dag disponert til kontor og foreslås regulert til kontor, tjenesteyting og hotell. Planen skal konsekvensutredes. Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Planoppstart er kunngjort I Stavanger Aftenblad 17.04.2015 og på kommunens hjemmesider http://www.sandnes.kommune.no/ under Arealplaner. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: SJ arkitekter AS, Bryggegata 7, 0250 OSLO, eller til
elena@sj-arkitekter.no innen 1 juni 2015.